TÁJÉKOZTATÓ a rendezvény résztvevőiről készítendő fénykép- és/vagy videófelvételek adatkezeléséről

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése (székhelye: 1073 Budapest, Kertész utca 41. 1. em. 4. ajtó, cégjegyzékszáma: 01-07-090012, emailcíme: iroda__kukac__mkke__pont__hu, telefonszám: (+36-1) 343-2538, a továbbiakban „Adatkezelő”) által szervezett 28. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál c. nyilvános rendezvényen résztvevőkről fénykép- és/vagy videófelvételek készülhetnek. Ezen adatkezelésről az alábbiakban tájékoztatjuk a rendezvényen résztvevőket.

A fénykép- és/vagy videófelvételek készítésének a lehetőségére a rendezvény bejáratánál elhelyezett tábla is figyelmeztet.

 

A Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 2:48.§-a előírja, hogy képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges – kivéve a tömegfelvételeket és nyilvános közéleti szereplésről készült felvételeket. Ennek megfelelően és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal (elsődlegesen az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendeletével, „GDPR”) összhangban e felvételek kezelése az érintett önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján lehetséges.

Az Adatkezelő fenti rendezvényén mi vagy az általunk megbízott harmadik személy (adatfeldolgozó) fénykép- és/vagy videófelvételeket fog készíteni, amely felvételeken a rendezvény résztvevői felismerhetőek lehetnek. A fényképeket és/vagy videófelvételeket saját honlapunkon (www.mkke.hu), a Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon, TikTok csatornánkon, az Instagram oldalunkon, és egyéb nyomtatott tájékoztató anyagainkon fogjuk közzé tenni.

 

  1. 1.   MI AZ ADATKEZELÉS CÉLJA?

A rendezvény fénykép- és/vagy videófelvételekkel történő dokumentálása, a rendezvény Bevezetőben meghatározott felületeken történő nyilvános közzététele, bemutatása, az Adatkezelő népszerűsítése, tevékenységének bemutatása marketing, PR tevékenység.

Automatizált döntéshozatalon alapuló adatkezelés és profilozás az adatkezelés során nem történik.

 

  1. 2.   MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont). A jelen tájékoztatóban szereplő adatkezeléshez történő hozzájárulás ingyenesen megadottnak tekintendő, amennyiben Ön a rendezvényre belép. Ettől eltekintve, amennyiben Ön nem szeretné, hogy Önről fénykép- és/vagy videófelvételek készüljenek a rendezvényen, akkor ezt kérjük jelezze a fotósnak.

 

  1. 3.   MILYEN ADATOKAT KEZELÜNK ÖNRŐL?

A résztvevőről készült kép- és /vagy videófelvétel.

 

  1. 4.   MENNYI IDEIG TÁROLJUK AZ ADATOKAT?

A felvételeket az Adatkezelő 5 évig tárolja, kivéve, ha Ön korábban visszavonja hozzájárulását. 

 

  1. KIK AZOK, AKIK A SZEMÉLYES ADATAIT MEGISMERHETIK?

Az Ön személyes adatait az Adatkezelő harmadik személynek nem továbbítja, illetve adja át, így különösen nem továbbítja azokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

Az Ön személyes adatai az Adatkezelő adminisztrációs jogosultsággal rendelkező alkalmazottai részére lesznek hozzáférhetők és megismerhetők a feladataik ellátásához szükséges mértékben.

Az adatkezelés során az Adatkezelő a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe adatfeldolgozásra irányuló szerződés alapján:

  • Déry Ágoston (címe: 1146 Thököly út 63. 1./1.). Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: kép-, illetve hangfelvételek készítése.
  • Wallace & Webb Kft. (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 163/b. II. em. 5.a.). Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: kép-, illetve hangfelvételek készítése, vágása, marketing célú filmek készítése.
  • KOVBERÉP Kft. (székhelye: 2161 Csomád, Szent István utca 48.) Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: a social media platformokon (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube) történő kommunikáció megtervezése és kivitelezése, és egyéb kommunikációs és hirdetési kampányok megtervezése és kivitelezése.

 

Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy személyes adatai jogszabályban meghatározott esetben és módon kiadhatók a bíróság, ügyészség, hatóságok, így különösen nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság számára is.

 

  1. MIT TESZÜNK AZ ÖN ADATAINAK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN?

A személyes adatok biztonsága érdekében olyan technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk, amelyek megakadályozzák a személyes adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.

 

  1. 7.   MILYEN JOGAI VANNAK AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN?

 

7.1 Önt az alábbi jogok illetik meg kezelt személyes adatai tekintetében:

 

a)   Hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Ennek alapján az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy Önre vonatkozóan konkrétan milyen adatot (fényképet, videófelvételt) kezel. Ezt a tájékoztatást Ön az Adatkezelő fenti elérhetőségein kérheti.

 

b)   Kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok.

 

c)    Kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatra már nincs szükség abból a célból, amire kezelték; ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; ha az adatot jogellenesen kezelték vagy ha az adatot a vonatkozó jogszabályi kötelezettség alapján törölni kell. A törléshez való jog nem alkalmazandó a jogszabály által előírt esetekben. Felhívjuk a figyelmét, hogy Ön a hozzájárulását bármikor, részben vagy egészben visszavonhatja, azonban ez az adatkezelés jogszerűségét a visszavonás előtti időszakban nem érinti. A hozzájárulás visszavonása során kérjük, hogy lehetőség szerint jelölje meg, hogy melyik olyan felvétel törlését kéri, amelyen szerepel. Az adat törlését a rendezvény helyszínén a fotóstól vagy azt követően az Adatkezelő fenti elérhetőségein kérheti.

 

d)   Kérheti adatkezelésének korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; ha Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

e)   Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

 

7.2         Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti jogain alapuló kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

 

7.3 Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

8. HOVA FORDULHAT JOGAI MEGSÉRTÉSE ESETÉN?

8.1. Fenti jogainak megsértése esetén Ön jogosult jogorvoslatért fordulni az Adatkezelőhöz a fenti megjelölt elérhetőségeken.

8.2. Adatkezelő köteles az ügyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kivizsgálni, és közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

8.3. Fenti jogainak megsértése esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Budapest, Falk Miksa u. 9-11., tel: +36 1-391-1400 fax: +36 1-391-1410 email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat jogorvoslatért.

8.4. Jogsérelem esetén Ön jogosult az (állandó) lakóhelye szerint illetékes bírósághoz (törvényszék) fordulni és kártérítést ill. sérelemdíjat követelni.

 

9. KÉRDÉSEK ÉS ÉSZREVÉTELEK

Amennyiben jelen Tájékoztatóval kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérjük, küldjön emailt a fentiekben megjelölt emailcímünkre.

 

2023. szeptember 27.

 

 

Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése